Kontakt Besöksadress
07073 70730 Kammakargatan 35A
111 60 Stockholm

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en skolbildning inom psykologi och psykoterapi. Den har vuxit fram sedan 1950-talet och blivit den mest efterfrågade behandlingsinriktning i allt flera länder. Även i Sverige. Den erbjuder moderna och effektiva behandlingsmetoder mot ett flertal av de vanligaste psykologiska och relationsproblem som människor söker hjälp för. Till skillnad från traditionella skolbildningar som psykodynamisk terapi där man ville hjälpa individen till insikt om sitt inre fungerande (tankar och känslor), strävar KBT efter att se människan mer holistiskt som en lärande, problemlösningsinriktad individ i ett socialt sammanhang, med inte bara tankar och känslor utan även en kroppslig identitet och biologi som också påverkar individen. Framför allt betonar KBT vikten av individens valda och "automatiska" beteende i varje sammanhang som något som i högsta grad påverkar tankar, känslor och kroppen snarare än att tvärtom se beteendet som en följd av dessa. På så sätt vill man med KBT hjälpa individen att förverkliga sitt fulla potential att åstadkomma en önskad förändring av sitt liv och självbild.

I praktiken

Samtal kännetecknas av ett empatiskt och respektfullt bemötande. Psykologen deltar aktivt och hjälper dig att formulera och strukturera dina problem för att identifiera trovärdiga lösningar och rimliga mål. Psykologen måste vara lyhörd och flexibel redan vid problembeskrivningen. Tvärtemot vad en del påstår är KBT inte enbart ”symtominriktad”. Det kan vara mycket relevant att diskutera och ibland omtolka tidigare och aktuella händelser i ditt liv, så kallad ”kognitiv omstrukturering”. Men man nöjer sig sällan med det utan man strävar efter att hjälpa dig skapa en bättre nutid och framtid på flera sätt. Därför är det vanligt med ”hemuppgifter” för att testa nya beteenden i din vardag och befästa tankemässiga (kognitiva) framsteg under samtalen och omsätter dem i handling (beteenden). En mer positiv självbild och en högre grad av självbestämmande över ditt liv är automatiska följder av bra KBT oavsett de överenskomna behandlingsmålen.

Evidens

Kännetecknande för KBT är betoningen på säker vetenskaplig kunskap, strikt empirisk prövning (genom experiment och studier) och statistiskt säkerställda data. Anledningen till detta är att man vill erbuda patienter de effektivaste och säkraste metoderna att lösa deras psykologiska och relationsproblem. Jag tror att du vill bli hjälpt säkrast möjligt.

Respekt

Jag värdesätter ett respektfullt och vänligt bemötande för alla mina patienter. Jag tror att du vill lösa dina problem och må bättre så snart som möjligt. Därför vill jag att du känner dig trygg att prata om det som är viktigast för dig. På så vis uppnår vi bästa möjliga samarbete och de snabbaste resultaten.